Quantcast
[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / g / ic / jp / lit / sci / tg / vr / vt ] [ index / top / reports / report a bug ] [ 4plebs / archived.moe / rbt ]

Due to resource constraints, /g/ and /tg/ will no longer be archived or available. Other archivers continue to archive these boards.Become a Patron!

/lit/ - Literature


View post   

[ Toggle deleted replies ]
File: 22 KB, 334x506, cute.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
14138448 No.14138448 [Reply] [Original]

*AHEM*
PEDICABO EGO VOS ET IRRUMABO,
AURELI PATHICE ET CINAEDE FURI,
QUI ME EX VERSICULIS MEIS PUTASTIS,
QUOD SUNT MOLLICULI, PARUM PUDICUM.
NAM CASTUM ESSE DECET PIUM POETAM
IPSUM, VERSICULOS NIHIL NECESSE EST;
QUI TUM DENIQUE HABENT SALEM AC LEPOREM,
SI SUNT MOLLICULI AC PARUM PUDICI,
ET QUOD PRURIAT INCITARE POSSUNT,
NON DICO PUERIS, SED HIS PILOSIS
QUI DUROS NEQUEUNT MOVERE LUMBOS.
VOS, QUOD MILIA MULTA BASIORUM
LEGISTIS, MALE ME MAREM PUTATIS?
PEDICABO EGO VOS ET IRRUMABO.

>> No.14138476

>>14138448
Based Catulle, inventor of the diss track

>>
Name (leave empty)
Comment (leave empty)
Name
E-mail
Subject
Comment
Password [?]Password used for file deletion.
Captcha
Action