Quantcast
[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / g / ic / jp / lit / sci / tg / vr / vt ] [ index / top / reports / report a bug ] [ 4plebs / archived.moe / rbt ]

Due to resource constraints, /g/ and /tg/ will no longer be archived or available. Other archivers continue to archive these boards.Become a Patron!

/vt/ - Virtual Youtubers


View post   

[ Toggle deleted replies ]
File: 135 KB, 1858x326, dumbass.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
7418532 No.7418532 [Reply] [Original]

https://youtu.be/9Q_zT7bi5Go

Here anon, you got what you fucking wanted, are you happy now?

>> No.7418786

>>7418532
Yes.

>> No.7418866

>>7418532
This is good.

>> No.7418890

>>7418532
i can finally cum in peace.

>> No.7418896

>>7418532
Way better

>> No.7420024

>>7418532
Original is still up, just waiting for radical feminist to latch on

>> No.7420162

>>7418532
Did leddit complain as well? Because we know /vt/ wasn't responsible for this.

>> No.7420221
File: 290 KB, 445x456, 1624114406676.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
7420221

>>7418532
>heart pupils
>screen fades to white like some VN
yeah, she knows

>> No.7420920

>>7420162
Reading yt comments was probably enough.

>> No.7421894

>>7420920
how embarrasing is the west, she should call them overseascuc*s guys from now on

>> No.7422141

>>7418532
Such a happy ending. It fills my soul with warmth.

>> No.7422180

>>7418532
Based, I told you that she liked it but femcels kept sperging out in the last thread

>> No.7422225
File: 75 KB, 600x607, yes.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
7422225

>>7418532
>are you happy now?
My contentment is immeasurable

>> No.7422299

>>7418532
>Domestic violence
>Has lots of likes
>People thirst for it
Why the fuck people praise for domestic violence? I know she's horny all the time but this is just fucking atrocious

>> No.7422322

News flash: most women have a rape fetish

>> No.7422338

Funny how /vt/ becomes uberfeminist only when it fits their agenda.

>> No.7422396

>>7422299
If you want to bait, do like everyone else and pretend to like Kiara.

>> No.7422413

>>7422299
I want to domestic violence the shit out of you

>> No.7422815

https://www.youtube.com/watch?v=s4mGOrbEKbs
wtf bros? Why is charlie promoting domestic violence?

>> No.7424270

>>7422815
A slapping tournament where the competitors slap each other isn't the same as slapping your wife.
It's far less hot.

>> No.7424856

>>7422338
/vt/ has an agenda!? Oh shit, I've been missing the meetings then ...

>> No.7424979
File: 32 KB, 400x400, 1624333340425.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
7424979

>>7418532
Dam. Some of you are secret sjw's huh. Get outta here

>> No.7424994

>>7424979
Hjelp oss å hjelpe unge gutter og menn som kjenner seg igjen i det å være incel. Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du sende en epost til [email protected]

Vi i Reform er ute etter å snakke med deg som opplever å være en incel.

Vi jobber nå med et prosjekt hvor vi skal kartlegge situasjonen for norske gutter og menn som er incel, og som sliter med ensomhet og lite intim/ fysisk kontakt med andre.

Dette er et tema som dessverre har fått lite fokus her hjemme i Norge, noe vi mener noen ganger kan føre til at unge, ensomme menn ikke får hjelp. Poenget med prosjektet er å få mer innsikt i hvordan norske incels har det, hva slags støtte man opplever å få på internettfora for ensomme menn, og hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen for menn i denne gruppen.

Vi ønsker å intervjue menn mellom 18 og 45 år som kan kjenne seg igjen i denne beskrivelsen.

Intervjuene kan gjøres på telefon, fysisk, på skype/teams/zoom etter eget ønske, og vil vare ca. 1 time.

Alle resultater vil anonymiseres, og det vil ikke være mulig å bli gjenkjent. Deltakelse er konfidensielt

Hvis du vil vite mer om prosjektet eller melde deg til intervju, kan du sende en epost til [email protected]

>> No.7425077

>>7424994
Not conforming to an sjw agenda doesn't make someone an incel. But thanks for the copypasta anyway.

>>
Name (leave empty)
Comment (leave empty)
Name
E-mail
Subject
Comment
Password [?]Password used for file deletion.
Captcha
Action